Arabuluculuk

Arabuluculuk, taraflarca kabul edilen, onlar adına bağlayıcı kararlar alma yetkisine sahip olmayan, üçüncü bir tarafın anlaşmazlığın taraflarına ilişkilerini geliştirmelerinde, iletişimi artırmada ve anlaşmazlığa yol açan konularda her iki tarafın da gönüllü bir şekilde kabul edebileceği anlaşma ve çözümlere ulaşabilmeleri için etkili sorun çözme ve müzakere yöntemlerini kullanabilmelerine yardımcı olmak üzere anlaşmazlık ya da uyuşmazlığa müdahale ettiği bir süreçtir.

Arabuluculuk mahkeme öncesinde veya mahkeme sırasında başvurulacak bir çözüm yoludur. Taraflar arabulucunun yardımıyla ortak bir çözüme ulaşmaya çalışırlar. Arabuluculuk, yeni bir Yargılama faaliyeti olmayıp, uyuşmazlıkların çözümünde aksine yargısal yolların yanında yer alan ve devlet yargısını destekleyici bir işlevi bulunan alternatif Uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Taraflar, Kamu düzenini ilgilendirmeyen, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri ve cebri icraya elverişli özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yöntemine başvurabilirler. Örneğin;

  1. İşçi- İşveren Uyuşmazlıklarında,
  2. Ticari Uyuşmazlıklarında,
  3. Tüketici Uyuşmazlıklarında,
  4. Ortaklığın giderilmesi Uyuşmazlıklarında,
  5. Aile Hukukuna ilişkin bazı uyuşmazlıklarda (Yoksulluk nafakası, nişan, maddi-manevi tazminat, mal rejimi, nafakanın artırılması vb.)