İş Hukuku Arabuluculuk

Arabuluculuk, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile değişiklikler yapılması üzerine ve arabuluculuk iş hukukundan doğan davaların büyük bir çoğunluğunda DAVA ŞARTI yani zorunlu hale gelmiştir. Yeni 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 3. Maddesinin ilk fıkrasında işçi veya işveren alacağı ve tazminatları ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulmuş olmasını dava şartı olduğu açıkça ifade edilmiştir. 

Buna göre dava açmak isteyen işçi ve işverenler ve/veya vekil ve avukatları Yeni İş Mahkemeleri Kanununun 3. Maddesinin 2. Fıkrasına göre “arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir.”

Aşağıdaki dava ve işlerde arabulucuya başvurulmaması halinde davanız herhangi bir incelemeye tabi tutulmaksızın reddedilecektir.

 1. İşe İade Davaları
 2. Boşta Geçen Süre Tazminatından Doğan Davalar
 3. İşe Başlatmama Tazminatından Doğan Davalar
 4. Kıdem Tazminatı Alacağından Doğan Davalar
 5. İhbar Tazminatından Doğan Davalar
 6. Kötüniyet Tazminatından Doğan Davalar
 7. Bakiye Süre Ücreti Alacağından Doğan Davalar
 8. Eşit Davranmama Tazminatından Doğan Davalar
 9. Sendikal Tazminattan Doğan Davalar
 10. Ücret Alacağından Doğan Davalar
 11. Fazla Mesai Ücretinden Doğan Davalar
 12. Yıllık İzin Ücretinden Doğan Davalar
 13. Yol ve Yemek Ücretinden Doğan Davalar
 14. Ulusal Bayram ve Genel Tatil ( UBGT ) Ücretindan Doğan Davalar
 15. Prim ve İkramiye Ücretinden Doğan Davalar