İcra ve İflas Hukuku

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye’de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

İcra hukuku anlamında takip, borçlunun borcunun devlet zoruyla ödetilmesi için gerçekleştirilen işlemleri tanımlar. Alacağını alamayan bir alacaklı ilamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki farklı takip yolundan birini seçebilir. İlamlı takipte, önce mahkemeden bir ilam alınarak buna özgü takip yolu izlenir. İlamsız takipte ise, alacaklının elinde herhangi bir mahkeme ilamı bulunmaz. Doğrudan yetkili icra dairesine başvurarak borcunu ödemeyen borçlu için ödeme emri çıkarttırır. İlamsız takibe adi haciz yoluyla takip de denmektedir. İcra & İflas Hukuku alanındaki hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

Hizmetler
  1. Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerinin yürütülmesi.
  2. Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
  3. Koruma tedbirleri (ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirler) kararlarının alınması ve uygulanması.
  4. Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
  5. İcra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti hususunda çözüm odaklı araştırmalar yapılması
  6. İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, borçtan kurtulma, menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
  7. İstihkaka, tasarrufun iptali, sıra cetveline itiraz, ihalenin feshi davalarının hazırlanması ve takibi
  8. İcra ve iflas suçlarından kaynaklanan davaların hazırlanması ve takibi
  9. İflas hukuku alanında iflas takibi ve davaları kapsamında, borca batık veya aciz halinde olduğu tespit edilen sermaye şirketleri için veya bunlara karşı başvurulabilecek hukuki yollar konusunda hizmet verilmektedir. Bu doğrultuda söz konusu şirketler aleyhine başlatılmış/başlatılacak iflas takibi ve davalarının takibi ile bu şirketler için iflas davası, konkordato talepli davalarda davaya hazırlık ile gerekli projelerin hazırlanması, davanın takibi, sonrasında ise şirketin tasfiyesi aşamalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.
  10. Konkordato taleplerine ilişkin , uzman mali müşavir ve gayrimenkul değerleme uzmanı iş ortakları ile birlikte, sermaye şirketlerinin borca batık veya aciz halinde bulunması halinde gerek Ticaret Kanunu’nundan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi aşamasında, gerekse İcra ve İflas Kanunu kapsamında şirketin mali durum değerlemesi (nakit akım tablosu, ara ve nihai bilançoların değerlendirilmesi), finansal analiz raporu, iyileştirme projesi, ödeme planları, konkordato ön projesinin hazırlanması, konkordato talebinin ve dava sürecinin takibi ile neticelendirilmesi aşamalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
İcra-iflas-hukuku